Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 1
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 2
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 3
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 4
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 5
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 6
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 7
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 8
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 9
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 10
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 11
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 12
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 13
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 14
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 15
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 16
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 17
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 18
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 19
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 20
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 21
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 22
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 23
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 24
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 25
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 26
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 27
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 28
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 29
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 30
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 31
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 32
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 33
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 34
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 35
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 36
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 37
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 38
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 39
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 40
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 41
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 42
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 43
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 44
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 45
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 46
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 47
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 48
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 49
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 50
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 51
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 52
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 53
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 54
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 55
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 56
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 57
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 58
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 59
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 60
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 61
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 62
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 63
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 64
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 65
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 66
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 67
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 68
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 69
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 70
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 71
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 72
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 73
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 74
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 75
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 76
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 77
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 78
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 79
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 80
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 81
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 82
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 83
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 84
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 85
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 86
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 87
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 88
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 89
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 90
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 91
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 92
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 93
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 94
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 95
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 96
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 97
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 98
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 99
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 100
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 101
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 102
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 103
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 104
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 105
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 106
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 107
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 108
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 109
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 110
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 111
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 112
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 113
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 114
Các Đệ Tử Ai Cũng Nói Yêu Ta chap 18 - Trang 115
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Hn
Hn Cấp 4
Nó giống mẹ nó mỗi cái mặt còn mẹ nó ko có phò như nó
Xưa từng là công chúa mà nay thích thì đi chịch đứa này đứa kia vậy đó
Nguyệt Thần
Nguyệt Thần Cấp 5
Ủa mấy bạn lạ nhờ truyện harem mà có mian là nam , thì cổ vũ "thịt" đứa này đi , "thịt" nhỏ kia đi , hốt hết đi , các kiểu còn truyện harem mà mian là nữ thì lại chê bai , chửi rủa đủ kiểu , đây là truyện thôi mà mắc gì toxic quá vậy emo
Serious FBI
Serious FBI Cấp 3
Nguyệt Thần T nói t cổ vũ mấy bộ nam9 có harem hồi nào ? Chẳng qua mấy bộ nam9 harem nhiều quá t mệt đéo chửi thôi còn mấy bộ , nu9 harem như này ít nên t chửi dễ hơn emoemo
Lucifer Morningsart
Lucifer Morningsart Cấp 4
Nguyệt Thần Tao ko hề thích mấy bộ harem :) nhưng cực kì ghét mấy thể loại phò rách như vầy :)
Ry
Ry Cấp 4
Tự nhiên tôi ko thích kiểu nử9 này , ko giữ mình đc dâm đãng
Chắc thế
Chắc thế Cấp 4
RyCó những chuyện như này chắc là để thể hiện quyền bình đẳng đó: nam đc tam thê tứ thiếp thể nữ không đc à??
Serious FBI
Serious FBI Cấp 2
Chắc thế Thế tao hỏi mày này , thời xưa có nữ nào dc cưới nhiều chồng ko ? Ngoài đời thật khi ,  xưa con trai tam thê tứ thiếp dc còn , nữ mà chịch bậy chịch bạ là cút luôn emo
Ry
Ry Cấp 4
Serious FBIVậy nử9 có cưới ko , hay chơi ngoài đường
Serious FBI
Serious FBI Cấp 2
RyChơi ngoài đường thì lại thành đĩ dâm dục thế thôi emo
Ry
Ry Cấp 4
Chắc thế Đó là đã cưới về và cho danh phận, vậy đây nử9 này có cưới hay cho danh phận gì chưa ! Mà bn nói bình đẳng, truyện này chẳng khác gì nói lên tình trạng xã hội bây giờ.
Serious FBI
Serious FBI Cấp 2
RyThì đúng rồi tình trạng xã hội bây giờ , toàn đĩ emo
Serious FBI
Serious FBI Cấp 2
RyGiờ này con nữ chính nó làm người yêu của đứa nào đó đi xong chịch nhau rồi chia tay , sau này nữ chính yêu thằng khác thì tao ko nói , đằng này mẹ gặp thằng nào cũng đụ xong bảo đĩ lại tự ái
Ry
Ry Cấp 4
Serious FBICái chap , cứu ô nam bị nhốt dưới pháp trận mà cũng lên giường là thấy ko đc chính chắn rồi
Xời
Xời Cấp 4
RySao bạn ko nói những lời ấy với lũ Tây ý, có bà tìm 10 năm ko tìm đc cha cho con kìa, ko biết phải ngủ bao nhiêu thằng
Duy
Duy Cấp 4
Serious FBIÔng đánh rơi cái này👑👑
Bá
Cấp 4
XờiTây thì nói làm gì , nói nước mình nầy
Thanh Phụng
Thanh Phụng Cấp 2
Coi chừng bả ko tha cho thằng nhỏ
Phan Cam
Phan Cam Cấp 4
Thanh Phụngemot cũng nghĩ z :>
moon night
moon night Cấp 5
Thanh Phụngchị nhà kiểu á à mày đẹp troai mày chớt mày với taoemo
Thiên Nguyệt
Thiên Nguyệt Cấp 2
Má ơi thân phận của chị nhà khủng quá