Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 1
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 2
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 3
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 4
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 5
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 6
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 7
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 8
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 9
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 10
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 11
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 12
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 13
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 14
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 15
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 16
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 17
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 18
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 19
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 20
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 21
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 22
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 23
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 24
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 25
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 26
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 27
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 28
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 29
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 30
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 31
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 32
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 33
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 34
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 35
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 36
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 37
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 38
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 39
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 40
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 41
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 42
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 43
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 44
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 45
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 46
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 47
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 48
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 49
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 50
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 51
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 52
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 53
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 54
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 55
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 56
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 57
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 58
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 59
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 60
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 61
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 62
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 63
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 64
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 65
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 66
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 67
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 68
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 69
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 70
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 71
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 72
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 73
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 74
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 75
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 76
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 77
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 78
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 79
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 80
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 81
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 82
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 83
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 84
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 85
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 86
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 87
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 88
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 89
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 90
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 91
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 92
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 93
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 94
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 95
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 96
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 97
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 98
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 99
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 100
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 101
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 102
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 103
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 104
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 105
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 106
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 107
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 108
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 109
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 110
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 111
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 112
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 113
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 114
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 115
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 116
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 117
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 118
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 119
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 120
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 121
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 122
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 123
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 124
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 125
Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý chap 70 - Trang 126
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Shenzhen
Shenzhen Cấp 3
Nguyên cặp phụ còn mưu mô ranh mãnh hơn cả cặp nhân vật chính nữa :)))
Lil Li
Lil Li Cấp 3
ShenzhenTại cặp phụ là kiểu quân sư còn cặp chính là kị sĩ, dùng sức mạnh kiếm và nhạy bén khi chiến đấu hơn là dùng mưu
hi
hi Cấp 4
đưng bảo cha nu9 đổ tiền cho na8 tóc bạc để giết bả nha
Phúc Du
Phúc Du Cấp 3
Thấy nu9 hơi ngu ngơ thích nu8 tóc vàng hơn kiểu dang dang mà thông minhemo
Ngu Đần
Ngu Đần Cấp 3
Phúc Duthì bà nu8 là tiểu thư dc dạy dỗ ,chu toàn từ nhỏ nên thông minh có khí chất hơn nu9 th, mà bà nu9 trc đấy cx chỉ dc nuôi dạy ,huấn luyện để trở thành nhg ng bve đất nc ,sống trog môi trg ko dc bt đến nhiều thứ mới ,kiến thức sâu ,cả cách ứng xử của quý tộc ,đủ thứ khác nên lúc bj isekai vào 1 quý tộc ứng xử ngu ngơ cx phải . T cx thik bà nu8 emo
rivien yushi
rivien yushi Cấp 4
Aaa sẹo lại hết ngang chừng vậy
iame
iame Cấp 3
Giới thiệu cho mình mấy bộ hay với đi ạ!!!
Hg Giang
Hg Giang Cấp 4
T đang hóng từng ngày từng h để chờ con nu9 đoàn tụ vs đám đồng đội
Hynee yê
Hynee yê Cấp 3
Có vài bạn văn minh thật đấy:v
An
An Cấp 3
Truyện như l.ol đừng đọc làm gì cho mệt thân.
saly x shoto
saly x shoto Cấp 3
Thằng nhị hoàng tử được tác giả buff bẩn, cho dù có kì lạ thế nào cũng sẽ không tài nào đoán ra được như thế, liên kết các bằng chứng lại cũng đâu có thể xác nhận được chuyện nữ 9 nhập hồn ? Khen tinh ý thì chẳng đúng chút nào, đủ để nói tác giả đang muốn đẩy nhanh quá tình cốt truyện
Kather Rin Zuki
Kather Rin Zuki Cấp 3
chap mới ra nhanh đi emo
Boba Boba
Boba Boba Cấp 3
Mà phải công nhận thằng cha này tinh ý và thông minh thật mng ạ, chẳng qua việc nhập hồn hơi bị hoang đường với lại nu9 chết 3 năm r mới nhập hồn k thì ổng cũng đoán ra không chừng, nma ngon ăn hơn cha thái tử khùm điêng kia nha =))))))
 Kei
Kei Cấp 3
Boba BobaTui còn chả nhớ ông thái tử trông như nào
- MÌ RI KÀ
- MÌ RI KÀ Cấp 4
Boba Bobangon hơn là cái chắc , thồng minh như thế , bỏ kính ra cũng rứt đệp zai , tg thái tử kia thì___túm cái váy lại là hoàn hảo hơn rất nhìu
my name is
my name is Cấp 4
Keiuk chả nhớ mặt mũi ổng như nào luôn í
Thủy Uyên Lại
Thủy Uyên Lại Cấp 3
Boba BobaTui còn k nhớ là nhìn thấy mặt thằng thái tử bh :))
saly x shoto
saly x shoto Cấp 3
Boba BobaTheo t thấy giống buff bẩn thì có =))
Boba Boba
Boba Boba Cấp 3
saly x shotoKkk tui chỉ công nhận là ổng thông minh nhạy bén, chứ tính cách đó tui cũng k ưa =)))))
Yew Hasakichiko
Yew Hasakichiko Cấp 4
Nhìn mặt chj nu9 đáng sợ quá
Trần hải lười
Trần hải lười Cấp 3
Yew HasakichikoWheoemo
Trương Nguyễn Kim Ngân
TrÆ°Æ¡ng Nguyá»…n Kim Ngân Cấp 4
Mặt dày vãi chưởng :))
kusanagi gaiden
kusanagi gaiden Cấp 4
Tưởng thái tử thế lào sherlock holmes đồ cuối cùng thì emomà phải công nhận là cái mặt căng đấyemo
shi mikina
shi mikina Cấp 4
ui vãi tưởng nguy hiểm thế nào ai ngờ phán đoán như cớt emo
J
J Cấp 4
shi mikinaĐâu, hình như ổng cố tình nói vậy mà nhể:)?
v
v Cấp 4
shi mikina''Nếu muốn tiểu thư tiết lộ, thì ta cũng phải tiết lộ''. Câu này khẳng định 100% là đoán ra rồi, cố tình mồi nhử nu9 thôi, đọc cmt thấy não phẳng thực sự