Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 1
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 2
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 3
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 4
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 5
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 6
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 7
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 8
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 9
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 10
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 11
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 12
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 13
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 14
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 15
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 16
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 17
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 18
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 19
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 20
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 21
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 22
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 23
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 24
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 25
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 26
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 27
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 28
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 29
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 30
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 31
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 32
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 33
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 34
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 35
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 36
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 37
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 38
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 39
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 40
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 41
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 42
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 43
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 44
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 45
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 46
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 47
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 48
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 49
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 50
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 51
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 52
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 53
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 54
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 55
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 56
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 57
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 58
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 59
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 60
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 61
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 62
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 63
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 64
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 65
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 66
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 67
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 68
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 69
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 70
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 71
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 72
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 73
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 74
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 75
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 76
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 77
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 78
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 79
Chỉ Có Tình Yêu Mới Có Thể Ngăn Cản Hắc Hóa chap 54 - Trang 80
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
bánh bao
bánh bao Cấp 3
Tự nhiên muốn đi đốt nhà thái tử bất tài kia quá
Xích Luyện Ma Tôn
Xích Luyện Ma Tôn Cấp 4
Có di ngôn gì không!!!!emoemoemoemoemoemo
Vô Danh
Vô Danh Cấp 3
emo t muốn đốt nhà thg thái tử
Cà  pháo
Cà pháo Cấp 3
sợ na9 hắc hoá thì đổi luôn vương triều
Achika Achika
Achika Achika Cấp 4
tui muốn đấm thằng thái tử ra ngoài hành tinh quáemo
Suna
Suna Cấp 4
Ủa nu9 bị sao vậy emo
Bà
Cấp 3
SunaBị hệ thống điều khiển r😥
Không Tồn Tại
Không Tồn Tại Cấp 4
cái này cam đoan là do thái tử đề nghị nè emoemo tội nghiệp cho na9 và nu9 quá ik emo
Saori
Saori Cấp 4
Nói đi, muốn chết thế nào?emo Thái tử điện hạ có vẻ muốn gặp Thái Thượng Hoàng sớm hơn bình thường thì phải. emoemo
Trân Trân
Trân Trân Cấp 2
Nếu được váo đấy ta sẽ táng vào mắt ông hoàng đếemo
Mụ Dì Ghẻ
Mụ Dì Ghẻ Cấp 4
Mă t mà bay dô đó đc t chém chetcha tk thái tử đcmm emo
Toshigo Yuhila
Toshigo Yuhila Cấp 4
Mọi người có chú ý ko hình như người trong chùa tạo ra hệ thống của nữ9 đó
Yurie__san
Yurie__san Cấp 4
Toshigo YuhilaAdmin của game đó bn
Võ Thị Thuỳ Dương
Võ Thị Thuỳ Dương Cấp 3
emo
D ương
D ương Cấp 4
Đau lòng emo
Tiêu Cửu
Tiêu Cửu Cấp 4
Đm 🙂 quần què, t chém thấy moẹ thái tử, thái tử die, ngôi để trống, ủng hộ Tiểu Thịnh soán, thế là vẫn lại cưới thái tử nhưng là Thinh của t, huheo ước gì nó thế
icream goai
icream goai Cấp 4
có nên đốt nhà tác giả không nhieemo