Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 1
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 2
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 3
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 4
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 5
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 6
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 7
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 8
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 9
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 10
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 11
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 12
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 13
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 14
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 15
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 16
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 17
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 18
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 19
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 20
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 21
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 22
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 23
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 24
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 25
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 26
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 27
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 28
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 29
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 30
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 31
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 32
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 33
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 34
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 35
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 36
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 37
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 38
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 39
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 40
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 41
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 42
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 43
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 44
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 45
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 46
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 47
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 48
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 49
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 50
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 51
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 52
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 53
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 54
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 55
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 56
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 57
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 58
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 59
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 60
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 61
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 62
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 63
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 64
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 65
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 66
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 67
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 68
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 69
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 70
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 71
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 72
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 73
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 74
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 75
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 76
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 77
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 78
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 79
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 80
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 81
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 82
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 83
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 84
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 85
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 86
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 87
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 88
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 89
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 90
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 91
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 92
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 93
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 94
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 95
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 96
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 97
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 98
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 99
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 100
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 101
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 102
Hoa Nguyệt Quế Đỏ Tặng Hoàng Đế Của Tôi chap 9 - Trang 103
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
duyn duyn
duyn duyn Cấp 4
nu9 này có j đó ko đúng,có thể những j mà góc nhìn ng đọc của chta chx thấy hết đc mặt dảk của nu9
lý thuyết là thế hiểu hay ko là do bạn :))
Nguyen Linh
Nguyen Linh Cấp 3
Anh na9 ko đến đâu nên em sẽ đến hộ đc ko chj:)))
Đạm Đài Tử Trúc
Đạm Đài Tử Trúc Cấp 4
truyện hay thật nhg mà ko thích na9 ko sạch emo
Lâm Katy
Lâm Katy Cấp 4
Aiss sao ônh nam 9 chưa đuổi mấy bà khác trong hậu cung đi nữa tr:)
lê trần dương
lê trần dương Cấp 4
thế là thk na9 nó đjt nhỏ kia r à😀
Hân Nè
Hân Nè Cấp 3
lê trần dươngPhải đit chứ
An An
An An Cấp 4
Cái vấn đề tôi ghét nam9 ko sạch sẽ ko phải vì xin :)) mà là con lol nữ8 nó sẽ thường sử dụng đứa bé ra làm cái cớ hãm lol và gây sự với nữ9 , nếu là 1 vị vua thông mình sẽ tự hiểu là trận chiến hậu cũng và những người thừa kế còn ghê tởm hơn chiến tranh :)) nên vua ngày xưa mới hạn chế để các vợ lẽ mang thai :)) 1 phần vì huyết thống , 1 phần vì vợ lẽ sẽ lợi dụng đứa con để thị uy vợ lớn
tên tôi là ko có
tên tôi là ko có Cấp 4
Cuối cùng cũng có bộ hoàng gia ưng ý được tý
Xoà
Xoà Cấp 4
Rồi thời tới rồi lần đầu tiên tui tìm dc bộ truyện đúng nghĩ rồi kiểu truyện mấy bà nu9 đọc trc khi xuyên vào truyện á ( để tui ảo tưởng xíu a hèm có khi nào tui dc xuyên vào truyện ko ta kkkkk ) tui ko ngại n9 đã ngủ vs ai đâu vì đây ms đúng là truyện cổ đại chứ như mấy truyện khác n9 còn chinh chờ nu9 đến lấy còn là vua nữa chớ còn ko có thì để con nhà ngta đóng mạn nhện còn nữa tui chê tác giả nha gì mà tạo nv cho nu9 ngộ dị ( yếu đuối mạnh mẽ hiền dữ mồm bảo cự mà thân thì ưởng ưởng lại nhìn ko thề giả chân lun á kiểm thảo mai sao sao á lần đầu tiên tui chê nu9 dữ z lun á có nguyên tắc xíu dc hăm gì mà nữa mùa zị ) này dành cho mí má đọc truyện đạt le vờ 2 rồi chứ dân lâu năm tính hơi bắt bẻ xíu ahihi
hmm hhm
hmm hhm Cấp 4
ét ô ét, muốn cướp chị đi quá rồi, phải nàm sao, phải nàm sao đâyyyyyyyy
I am Xù
I am Xù Cấp 3
hmm hhmCướp đi bro, tui ủng hộ 2 chân 2 tay
Tiê
Tiê Cấp 3
Truyện ngọt vãi
lory_ chan
lory_ chan Cấp 4
Tiêsau này hết ngọt phần sau giống tôi trở thành thư kí của bạo chúa
sun thik ăn bơ
sun thik ăn bơ Cấp 4
chị tôi sắp bị a ăn hết r emo
độcccô
độcccô Cấp 4
k phk t ghét mà là t k ưa nổi mấy thk na9 k sạch sẽ nha
Traann Thyaoo
Traann Thyaoo Cấp 4
độcccôĐúng r t cx thế
Tiê
Tiê Cấp 3
độcccôTui thấy na9 bộ này vẫn còn zin mà đúng khum, như cái avatar tui ó
hmm hhm
hmm hhm Cấp 4
độcccôổng có nói là không làm gì rồi có tặng quà rồi mà :)), đọc lướt hả mấy cha
Xoà
Xoà Cấp 4
TiêKhum nhóa mất chinh rùi
Xoà
Xoà Cấp 4
độcccôĐây là 1 trong những lý do truyện cổ đại n9 chờ nu9 đến lấy chinh dù đã 25 haha đành cho mí bà thui  đúng là truyện thì ko nên thực tới quá mà đúng hăm
Marteri Yuli
Marteri Yuli Cấp 4
Xoàemo
Pham Hien
Pham Hien Cấp 4
TiêKo còn zin đâu nha vì thế nên tao cay lắm con nu8 bảo là thak na9 làm xog lw2 ik lun éo thèm ngủ lại qua đêm và các phi tử khác cũng vậy. Chính miệng thak na9 còn ns là làm vs mấy phi tử khác ko xog chả bao h tặng nhìu quà mà chỉ có 1 vật quà gì đó ai bt. Thui típ tục đọc vì nu9 mấy tập sau mà cay quá thì bỏ mịa lun
độcc cô
độcc cô Cấp 4
hmm hhmm có thấy nam nữ ngủ cùng nhau trên 1 chiếc giường mà k lmj chx
Sakayanagi Arisu
Sakayanagi Arisu Cấp 4
z là na9 ko sạch sẽ hả đổi na9 dc ko đó là cái quan trọng nhất đó
Chu Ánh Dương
Chu Ánh Dương Cấp 4
haizz hóa ra nam9 ngủ với mấy bà kia gòi,và cả con đĩ tóc vàng nữaemo
Nguyễn Vy
Nguyễn Vy Cấp 4
Chu Ánh Dươngvua mà bạn mấy chục ngàn tiểu thiếp là bth mà bạn như hoàng đế trung quốc đấy thôi
Chu Ánh Dương
Chu Ánh Dương Cấp 4
Nguyễn Vyko thik lawm haizzemo
Mahiru Amane
Mahiru Amane Cấp 4
Hay thật , con tóc vàng ngáo vkl