Kí Sự Hồi Quy - Chapter 52

[Cập nhật lúc: 12:26 29/07/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 1
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 2
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 3
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 4
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 5
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 6
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 7
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 8
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 9
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 10
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 11
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 12
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 13
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 14
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 15
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 16
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 17
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 18
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 19
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 20
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 21
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 22
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 23
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 24
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 25
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 26
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 27
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 28
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 29
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 30
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 31
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 32
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 33
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 34
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 35
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 36
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 37
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 38
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 39
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 40
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 41
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 42
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 43
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 44
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 45
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 46
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 47
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 48
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 49
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 50
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 51
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 52
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 53
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 54
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 55
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 56
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 57
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 58
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 59
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 60
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 61
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 62
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 63
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 64
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 65
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 66
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 67
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 68
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 69
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 70
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 71
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 72
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 73
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 74
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 75
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 76
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 77
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 78
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 79
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 80
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 81
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 82
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 83
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 84
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 85
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 86
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 87
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 88
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 89
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 90
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 91
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 92
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 93
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 94
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 95
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 96
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 97
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 98
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 99
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 100
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 101
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 102
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 103
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 104
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 105
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 106
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 107
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 108
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 109
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 110
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 111
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 112
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 113
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 114
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 115
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 116
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 117
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 118
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 119
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 120
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 121
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 122
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 123
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 124
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 125
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 126
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 127
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 128
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 129
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 130
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 131
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 132
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 133
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 134
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 135
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 136
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 137
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 138
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 139
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 140
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 141
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 142
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 143
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 144
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 145
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 146
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 147
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 148
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 149
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 150
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 151
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 152
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 153
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 154
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 155
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 156
Kí Sự Hồi Quy chap 52 - Trang 157
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Idol teriteri
Idol teriteri Cấp 4
Diễn viên Hollywood của năm emo
Tàn Nguyệt
Tàn Nguyệt Cấp 5
đóng vai nạn nhân xuất sắc
Nguyễn Bi
Nguyễn Bi Cấp 4
Giống thâm cung bí sử quá nhểemo
holy shit
holy shit Cấp 4
đúng là trong mấy truyện đánh nhau kiểu này k phải ai cũng may mắn có được sức mạnh bá đạo và main nhà ta cũng vậy nhưng anh lại may mắn hơn khi sở hữu bộ óc của 1 kẻ phản diện đích thực
Beat by BRAGON
Beat by BRAGON Cấp 4
Thiên nga "ĐEN" có khác emo
Do Or die
Do Or die Cấp 4
Beat by BRAGONđúng vs chữ "đen" lun
emo
Tường Vy
Tường Vy Cấp 3
Chết main bị bắt bài rồiemoemo
Hạc
Hạc Cấp 4
main có class ẩn là diễn viên
Nerk Dark
Nerk Dark Cấp 4
HạcClass ẩn : bộ não siêu việt
Chứ lúc đầu main gặp thằng hồi quy
T nghĩ thằng hồi quy bất ngờ về main ở đó chứ k phải vì nhỏ hayan ;-;
ST Shion
ST Shion Cấp 4
Đúng chuẩn câu tuy tao yếu nhưng anh em tao đông:)))
Bá
Cấp 4
ST Shionmain quá khôn mà
Martin Hi
Martin Hi Cấp 4
na9 ổn đấy mà thấy phụ thuộc kiểu j ấy
Tôi tên T
Tôi tên T Cấp 4
Martin HiKo phải phụ thuộc đâu nó lợi dụng đấy
Phanhh nè mng oiiiii
Phanhh nè mng oiiiii Cấp 4
Martin HiKo có sức mạnh nhưng biết dùng nãoemo
Andvari
Andvari Cấp 4
Martin HiNếu mà m ko có sức mạnh hay khoẻ từ đầu game thì phải lợi dụng thôi😂😂 như sp ks của ademo
TT
TT Cấp 3
AndvariCầm bộc phá emo
Martin Hi
Martin Hi Cấp 4
Tôi tên TĐọc giống kiểu thằng kia là nv chính qđ tui thấy z
King- TTC
King- TTC Cấp 4
Andvarikiểu giữa game với late game có đồ chơi rồi thì sp nó còn xanh hơn ad emo
Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình Cấp 4
Martin Hi((=Phụ thuộc để sống mưu mô vl ra
-Chan Inori
-Chan Inori Cấp 5
King- TTCtoro sp full phép:))
Diablo
Diablo Cấp 4
Được lắm e zai 
Cho bọn thiên nga đen thành thiên ngã cháy đi nào
D ương
D ương Cấp 4
Ông tác giả mà ko vẻ hai khung hình, có lẽ là một câu chuyện khác nhề 😆😆
m
m Cấp 4
anh gian vl
Người Xem
Người Xem Cấp 4
Sức mạnh báo chí nữa thì ai chơi lại nữa main
emo
Thuyền Noah
Thuyền Noah Cấp 4
emo thao túng gã nhà báo là tới công chuyện luôn
Đừng tò mò
Đừng tò mò Cấp 4
Nhà báo sắp đi báo cáo với diêm vương rồi emo