Phá Bỏ Giới Hạn - Chapter 16

[Cập nhật lúc: 15:37 05/02/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
789clubvn
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 1
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 2
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 3
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 4
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 5
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 6
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 7
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 8
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 9
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 10
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 11
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 12
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 13
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 14
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 15
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 16
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 17
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 18
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 19
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 20
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 21
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 22
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 23
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 24
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 25
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 26
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 27
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 28
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 29
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 30
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 31
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 32
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 33
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 34
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 35
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 36
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 37
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 38
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 39
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 40
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 41
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 42
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 43
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 44
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 45
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 46
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 47
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 48
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 49
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 50
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 51
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 52
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 53
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 54
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 55
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 56
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 57
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 58
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 59
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 60
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 61
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 62
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 63
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 64
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 65
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 66
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 67
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 68
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 69
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 70
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 71
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 72
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 73
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 74
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 75
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 76
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 77
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 78
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 79
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 80
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 81
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 82
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 83
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 84
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 85
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 86
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 87
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 88
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 89
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 90
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 91
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 92
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 93
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 94
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 95
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 96
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 97
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 98
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 99
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 100
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 101
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 102
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 103
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 104
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 105
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 106
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 107
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 108
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 109
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 110
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 111
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 112
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 113
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 114
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 115
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 116
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 117
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 118
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 119
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 120
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 121
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 122
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 123
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 124
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 125
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 126
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 127
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 128
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 129
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 130
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 131
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 132
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 133
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 134
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 135
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 136
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 137
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 138
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 139
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 140
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 141
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 142
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 143
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 144
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 145
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 146
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 147
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 148
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 149
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 150
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 151
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 152
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 153
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 154
Phá Bỏ Giới Hạn chap 16 - Trang 155
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
jojo sa-tô-du
jojo sa-tô-du Cấp 4
đề nghị chém chết con thủ tướng kia r thay thủ tướng ms đi thủ tướng mà lm ăn như cc
Trhiez
Trhiez Cấp 3
Main bật mod vô cực nhìn như satoru
Lyn
Lyn Cấp 4
H cứ thấy hư cấu :'((
Máu của main là 999tr
Mà st của main cx là 999tr
Mấy cái kia cũng vậy
Vậy chẳng nhẽ bị phản đòn là 1 phát chết luôn à, mà shao k chết vậy
Còn nếu phòng thủ của main hoạt động thì cx có sức phòng thủ 999tr
Vậy nếu bị phản đòn thì theo lý phải k mất chút máu nào chứ 🤔
Đấng
Đấng Cấp 3
LynTại tác giả thích thế emo
Thùng Sỹ
Thùng Sỹ Cấp 4
LynChắc là cái kiếm đó phản được 1-10% sát thương hay sao ý😅
Ngô
Ngô Cấp 4
Thùng SỹPhản hoàn toàn đấy
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân Cấp 4
Đệ Saitama
Sát thần zero
Sát thần zero Cấp 3
Nhìn như Goku bật bản năng vô cực
Nguyễn Đức
Nguyễn Đức Cấp 3
sống 3020 tuổi nhưng vẫn ngại =))
Nguyễn Thịnh
Nguyễn Thịnh Cấp 4
Nguyễn ĐứcNhư Tel'Annas thôi tuổi nhiều nhưng mà vẫn còn ngây thơ
Dương Á
Dương Á Cấp 4
Nguyễn ĐứcNó sống với con người có 20 năm còn lại sống với quái vật thì chả ngại
Lão hạc
Lão hạc Cấp 4
Nguyễn ThịnhNếu ko tính thời gian ngủ thì tel ms có 17 tuổi :V
Độc giả - Kiếm sĩ lạc trôi
Độc giả - Kiếm sĩ lạc trôi Cấp 3
phènnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Lê Vinh
Lê Vinh Cấp 1
Nếu là một vụ nổ lớn thì ko giết đc main cx phải xoá xổ hết cả đường xá và toà nhà chứ:v
Kagami Haruno
Kagami Haruno Cấp 1
hệ thống bóp vl. nổ xong ms báo :>
Nhân Lê
Nhân Lê Cấp 1
Thanh ma thuật đúng dày luôn mà ko cho main nó skill j liên quan đến ma thuật hết vậy, toàn là dùng sức mạnh cơ thể thôi vậy.
Tạc Thiên Bang : Công Không Lu
Tạc Thiên Bang : Công Không Lu Cấp 1
Thiếu khán giả nên mời 100 người chơi top đầu đến xem main đánh boss ???
Beast King
Beast King Cấp 1
liên quan đến đánh đám thì rất ngầu nhưng dc phỏng vấn thì lại ngạiemo
nguyễn hoa
nguyễn hoa Cấp 1
Mana main nhiều z mà k làm pháp sư
mẫn 20 tôn chịu
mẫn 20 tôn chịu Cấp 1
ừ nhể làm pháp sư cận chiến cầm gậy gỏ đầu bon kia thì đc vl
BMW
BMW Cấp 1
Muốn làm pháp sư thì cần học phép thuật,mà điều kiện học phép ngoài lượng mana cần lv nữa,trong khi lv của main lại thấp do điểm exp cần để lv up rất nhiều
shirano
shirano Cấp 1
james lee and goo à
quen thế nhỉ
hmm...
cứ như bên lookism í nhỉ
Hắc Quỷ
Hắc Quỷ Cấp 1
Cấp 8 mà không rớt vật phẩm nào à chỉ tăng thể chất, nhanh nhẹn , điểm ..??????
Homles Maximum
Homles Maximum Cấp 1
cấp 8 fakeemo