Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
NhatTruyen Online
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 1
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 2
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 3
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 4
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 5
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 6
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 7
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 8
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 9
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 10
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 11
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 12
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 13
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 14
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 15
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 16
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 17
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 18
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 19
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 20
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 21
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 22
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 23
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 24
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 25
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 26
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 27
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 28
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 29
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 30
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 31
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 32
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 33
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 34
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 35
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 36
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 37
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 38
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 39
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 40
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 41
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 42
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 43
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 44
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 45
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 46
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 47
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 48
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 49
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 50
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 51
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 52
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 53
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 54
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 55
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 56
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 57
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 58
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 59
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 60
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 61
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 62
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 63
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 64
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 65
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 66
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 67
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 68
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 69
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 70
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 71
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 72
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 73
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 74
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 75
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 76
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 77
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 78
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 79
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 80
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 81
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 82
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 83
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 84
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 85
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 86
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 87
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 88
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 89
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 90
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 91
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 92
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 93
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 94
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 95
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 96
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 97
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 98
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 99
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 100
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 101
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 102
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 103
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 104
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 105
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 106
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 107
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 108
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 109
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 110
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 111
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 112
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 113
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 114
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 115
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 116
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 117
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 118
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 119
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 120
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 121
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 122
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 123
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 124
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 125
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 126
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 127
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 128
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 129
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 130
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 131
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 132
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 133
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 134
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 135
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 136
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 137
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 138
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 139
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 140
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 141
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 142
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 143
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 144
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 145
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 146
Thăng hạng từ đỉnh cấp chap 20 - Trang 147
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Minh Nha
Minh Nha Cấp 4
đây là lý do tại sao ko nên khinh địch, đánh nhanh thằng nhanh, còn t main thì nhay quá ko thấy ngầu tí nào, lạnh lùng boy lên, ko đánh đc nó thì làm cho bộ giáp nó thành lò vi sóng để nướng chính trong đó luôn.
Đang Cày Cấp
Đang Cày Cấp Cấp 4
Minh NhaTại cắt tóc nên trẩu tre á
Minh Nha
Minh Nha Cấp 4
Đang Cày Cấpemoemo
LOL
LOL Cấp 4
Minh Nhacơ bản là đứng đầu võ lâm mấy chục năm hành mấy con gà quen r với lại chắc nó ko quan tâm nếu lộ võ thuật ra
Này ngu
Này ngu Cấp 4
sống đỉnh võ lâm 140 năm nhưng sợ hãi trước mấy thằng ranh đcm main như đb
Ngo Anh
Ngo Anh Cấp 4
Này nguĐó là bất ngờ, tại võ lâm làm gì có mấy hiệu ứng này mà dù có thì main dẹp gọn với lại main ko muốn làm lớn quá lại ố dề
Ma Tôn
Ma Tôn Cấp 4
Đóng cái huân chương troy vào emo
Tiêu Dao
Tiêu Dao Cấp 4
Main này đcmm, vẽ mặt nghiêm túc bình tĩnh giùm t, vẽ đổ mồ hôi rồi tỏ ra kinh sợ như mấy thằng rác mới lên cấp đi PK bị vả mặt vậy
Kkkk
Kkkk Cấp 4
Vc 140 năm nổ thành mấy trăm năm.sáng tác truyện cho có hay sao ấy.
Kazu
Kazu Cấp 4
Kkkkemo thì cứ cho là hơn 100 năm đi, bt đâu trong võ lâm main lại vào đâu đó bí cảnh có thời gian khác biệt
Nguyễn Quang Sáng
Nguyễn Quang Sáng Cấp 4
mới ở có hơn 1 trăm năm mà kêu mấy trăm năm :))
Lê
Cấp 4
T có phải phù thủy dell đâu mầ đòi khóa kỉ năng temo
T
T Cấp 4
Main đấm cho vỡ mòm chứ tiếp cận
Ri Gon
Ri Gon Cấp 4
1 thằng main ngu nhất từng đọc
Vô Cực Thiên Tôn
Vô Cực Thiên Tôn Cấp 4
Thế thì cút
Ri Gon
Ri Gon Cấp 4
Rác như mày
Zũ Bị Sofu
Zũ Bị Sofu Cấp 4
M ko đọc đc thì cút sai à mà bảo nó rác ngáo chó thật sự
Ri Gon
Ri Gon Cấp 4
Thêm 1 thằng rác
Vô Cực Thiên Tôn
Vô Cực Thiên Tôn Cấp 4
Kêu rác bảo cút lại kêu t rác?trẩu tre à tk đbrr.dcmm mẹ mày đẻ mày đau lol mà lại còn sinh ra con sv.
Trung Dũng
Trung Dũng Cấp 4
checkk
lv
Hoàng có nịt
Hoàng có nịt Cấp 4
Main có não ko
Thất Quái
Thất Quái Cấp 4
Chỉ có 1 nửa thôi chắc z
Mr. Key
Mr. Key Cấp 4
Dù bạn thông minh như nào đối diện với sm tuyệt cmn đối thì cũng vô dụng emo
Đức Bùi
Đức Bùi Cấp 2
Đéo gì kĩ năng cân lặng hẳn 10 s
Thợ săn loli
Thợ săn loli Cấp 2
Thôi thằng main có chết đc đâu mà vẽ mặt nó hoảng loạn
Thợ săn loli
Thợ săn loli Cấp 2
Giấu skill như này thì hỏng rồi
Nhìn cđmm
Nhìn cđmm Cấp 1
:v??